Политика за защита на личните данни
При използване на уебсайт opticoelectron-shop.com, Вашите лични данни се обработват от “ОПТИКОЕЛЕКТРОН ГРУП” АД, ЕИК 112127533, със седалище и адрес на управление: гр. Панагюрище 4500, Индустриален парк „Оптикоелектрон”, телефон: 0359/ 0357 62254 , email: oeg@opticoel.com. Ние обработваме Вашите лични данни на следните основания:
– Въз основа на договор – при поръчка на определени продукти от нас;
– Въз основа на закон – когато нормативните актове ни възлагат това задължение;
– Въз основа на Вашето изрично съгласие – във всички останали случаи.
В следващите параграфи ще намерите детайлна информация относно обработването на личните Ви данни в зависимост от основанието, на което ги обработваме.
Когато поръчвате някоя от нашите стоки, ние обработваме личните Ви данни, за да изпълняваме своите задължения към Вас, както и за да можем да се възползваме от нашите права по договора.

Цели на обработката:
– установяване на самоличността Ви;
– управление и изпълнение на Вашите заявки за продукти;
– изготвяна на предложение за сключване на договор, включително по електронен път;
– изготвяне и изпращане на сметка/фактура за продуктите, които използвате при нас;
– цялостно обслужване по нашите продукти;
– уведомление за всичко, свързано с продуктите, които ползвате при нас;
– изготвяне на потребителски профил и поддържане на клиентската история;
– запазване на кореспонденция във връзка с направени поръчка, обработка на заявки, докладване на проблеми и др.

Обработваме следните данни:
– лични данни за контакт – адрес за контакт, телефонен номер и имейл;
– данни за идентификация – двете имена, адрес за фактуриране/доставка;
– данни за направените поръчки чрез потребителския профил;
– електронна поща, писма, информация за заявките ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания; друга обратна връзка, която получаваме от Вас;
– всяка друга информация, която е необходима за предоставяне на конкретната услуга и без която услугата не би могла да бъде предоставена;
– клиентски номер, код или друг идентификатор, създаден за идентификация на потребители;
– други лични данни, предоставени от Вас или от трето лице при сключване или по време на действие на договор с нас;
Обработката на посочените лични данни за нас се явява задължителна, за да можем да сключим договора с Вас и да го изпълняваме.

Предоставяне на твоите данни на трети лица:
Ние предоставяме Ваши лични данни на трети лица, за да предложим качествено и комплексно обслужване. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. В този случай ние оставаме отговорни за конфиденциалността и сигурността на данните.
Лични данни предоставяме на следните категории получатели (администратори на лични данни):
– пощенски оператори, с оглед изпращане на пратки, съдържащи договори, допълнителни споразумения и други документи;
– лица, подпомагащи процесите по продажба, логистика, доставка и др.;
– банки за обслужване на плащанията;
– лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходими за дейността на дружеството.
Данните, събрани на това основание изтриваме 5 години след прекратяване на договорното отношение с Вас.

Възможно е в закона да е предвидено задължение за нас да обработваме личните Ви данни. В тези случаи ние сме длъжни да извършим обработката. Данните, събрани съгласно предвидено задължение в закона, изтриваме след като задължението за събиране и съхранение бъде изпълнено или отпадне.

Предоставяне на Вашите данни на трети лица:
Когато по закон за нас е предвидено задължение, е възможно да предоставим лични данни на компетентния държавен орган, физическо или юридическо лице.

Когато имаме Вашето изрично съгласие, ние обработваме Вашите лични данни на това основание само след изрично, недвусмислено и доброволно съгласие от Ваша страна. Няма да предвиждаме каквито и да е неблагоприятни последици за Вас, ако откажете обработването на личните данни.
Ако ни дадете съответното съгласие и до неговото оттегляне или прекратяване на всякакви договорни отношения с Вас, ние изготвяме подходящи за Вас предложения за продукти.

Оттегляне на съгласието
Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните задължения. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, ние няма да използваме личните Ви данни и информация за определените по-горе цели.
За да оттеглите даденото съгласие е необходимо само да се свържете с нас на посочените контакти.
На основание даденото от Вас съгласие обработваме информация, за която изрично се съгласявате.
Данните, събрани на това основание, изтриваме при искане от Ваша страна или 2 години след първоначалното им събиране.
Защита на вашите лични данни:
За осигуряване на адекватна защита на данните на своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, както и най-добрите практики от международни стандарти.

Права на Потребителите
Като потребител можете да упражнявате своите права относно личните данни, на телефон 0359/ 0357 62254 или на имейл oeg@opticoel.com .
Вие имате всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз. Всеки Потребител има право на:
– Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);
– Достъп до собствените си лични данни;
– Коригиране (ако данните са неточни);
– Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);
– Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
– Да поискате личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, когато това е технически осъществимо;
– Възражение спрямо обработването на Вашите лични данни;
– Да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен;
– Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата Ви са били нарушени.

Можеш да поискате изтриване на Вашите данни, ако:
– Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
– Оттеглите Вашето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
– Възразите срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
– Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
– Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение, установено от закона;
– Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.
Можете да ограничите обработването на лични данни от наша страна, когато:
– Оспорите точността на личните данни;
– Обработването е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им;
– Ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
– Възразявате срещу обработването в очакване на проверка дали нашите законни основание за обработка имат преимущество пред интересите Ви.

Право на жалба до надзорния орган
Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е за България: Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg). В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните Ви данни чрез „ОПТИКОЕЛЕКТРОН ГРУП” АД, можете да го направите на посочените данни за контакт на администратора.